Polskie Wiki Wolnościowe

List otwarty do kandydata w wyborach prezydenckich Janusza Korwin-Mikkego

Panie Prezesie,

list ten kierują do Pana libertarianie - ci, dla których znaczna część Pańskich poglądów jest etatystyczna. Jesteśmy skupieni wokół portalu libertarianizm.pl.

Wybory prezydenckie dla części z nas stanowią okazję do szerszej prezentacji naszego programu. Z dziesięciu kandydatów Panu jest do nas najbliżej, co jednak nie oznacza, że blisko.

Oferujemy Panu nasze poparcie: zagłosujemy na Pana i będziemy intensywnie propagować Pańską kandydaturę. Jest to wyjątek od rozpowszechnionej wśród libertarian postawy nieuczestniczenia w wyborach.

Oczywiście - nie jesteśmy zainteresowani bezwarunkową agitacją na rzecz kandydata, którego program nie jest naszym pogramem.

Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że paradygmatu swego Pan nie porzuci, więc zmian w kluczowych dla Pana sprawach nie oczekujemy.

Istnieje dziedzina o sporym potencjale, gdzie nasze wspólne stanowisko jest jednak możliwe. Jest to kwestia tzw. własności intelektualnej (a więc innej niż normalna). Temat ten dla ogromnej liczby internautów jest bardzo istotny.

Zgodnie z naszą doktryną informacja nie stanowi rzeczy, która podlega własności a kopiowanie jej nie jest kradzieżą. Dążymy do uwolnienia informacji. Uważamy, że swoboda jej przepływu potęguje innowacyjność a brak tej swobody hamuje rozwój i nie pozwala w pełni korzystać z narzędzia jakim jest Internet.

Zauważamy, że tzw. własność intelektualna to instytucja zaledwie 300-letnia a jej geneza związana jest z cenzurą w Anglii.

Nie oczekujemy od Pana przyjęcia tego stanowiska, choć bylibyśmy z takiego obrotu sprawy zadowoleni.

Oczekujemy deklaracji w węższym zakresie.

Tzw. prawa autorskie i pokrewne wymuszane są przez państwo na dwa sposoby: cywilny i karny. Chcemy, aby zadeklarował Pan poparcie dla zniesienia odpowiedzialności karnej, która jest formą szczególnie w tym zakresie prymitywną i dla wolności osobistej niszczącą.

Chcemy aby przyjął Pan conajmniej stanowisko umiarkowane.

Jeżeli ktoś czuje się poszkodowany przez kopiowanie informacji - niech wykaże swoją szkodę, uzasadni jej wysokość i związek z działaniem osoby, która kopiowania dokonywała. Niech próbuje dochodzić odszkodowania tak, jak każdy poszkodowany.

Wyeliminuje to stosowanie w tym zakresie prawa karnego, więzienia, grzywien oraz gigantycznych, nieadekwatnych i w powszechnym odczuciu niesprawiedliwych kar.

Depenalizacja kopiowania uwolni internautów od nasilającej się inwigilacji i terroru urzędniczego, które prowadzą do jeszcze silniejszego zniewolenia ludzi przez władzę państwową.

Zważywszy na kompetencje urzędu, o którego objęcie się Pan ubiega, oczekujemy, że zadeklaruje Pan podpisanie ustawy depenalizującej kopiowanie przy założeniu, że ustawa taka do Pana kiedykolwiek trafi.

Deklaracja taka oznacza nasze głosy i nasze poparcie. Jej brak, lub deklaracja przeciwna - uznanie Pańskiego stanowiska w tym względzie za jednoznacznie etatystyczne.

W drugim przypadku każdy z nas postąpi według własnego uznania.

Łączymy wyrazy szacunku.

(-)

Przyjęto przez aklamację na Forum Libertarian w dniu 24.05.2010

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal