Polskie Wiki Wolnościowe

Gazeta.libertarianizm.pl, 17 I 2001 r.


Izba Mniejszości - konieczna reforma systemu demokracji przedstawicielskiej

Obecnie istniejąca praktyka rządów parlamentarnych jest systemem narzucającym wolę grupom ludzi, których przedstawiciele nie dominują w sejmie, co [wobec przymusowości przynależności do państwa] czyni demokrację równie totalitarną jak faszyzm czy komunizm. Prowadzi to do praktyk, w których głos decydujący o kształcie ustaw represyjnych może podejmować reprezentacja agresywnej mniejszości społeczeństwa. Ponieważ w wyborach 1997 roku brała udział mniejszość uprawnionych, a w AWS istnieje praktyka dyscypliny partyjnej, można wyliczyć, że możliwe jest narzucenie prawa przez połowę klubu partyjnego reprezentującego głosy poniżej dziesięciu procent potencjalnych wyborców.

Prócz ustaw regulujących życie społeczne pojawiło się w Polsce wiele praw represjonujących działania poszczególnych ludzi i grup społecznych. Zagrożone karą i więzieniem są działania, które podejmują ludzie wobec siebie, bez stosowania przemocy wobec innych. Tak samo karane są wybory podjęte wobec swojej własnej seksualności, systemu wartości, miejsca pobytu, działalności gospodarczej.

Lista prób represji i represjonowanych mniejszości i działań przedstawia się następująco:

Własny wybór:

- zakaz eutanazji: samobójstwo z bólu jest zabronione, przy jednoczesnej odmowie leczenia za darmo nieubezpieczonego;

- karanie (do miesiąca aresztu) za przebywanie ponad trzy dni w jakimś miejscu bez zameldowania, prawo zabraniające kultywowania koczowniczego trybu życia;

- delegalizacja pracy bez obywatelstwa i zgody państwa;

- zakaz posiadania substancji uznanych za narkotyki, objęcie zakazem marihuany wobec raportu Światowej Organizacji Zdrowia uznającej alkohol i nikotynę za bardziej od niej szkodliwe;

Seks:

- próba penalizacji posiadania zdjęcia seksu;

- zakaz aborcji dla nie chcących posiadania dziecka bez ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za pełne materialnie i duchowe wychowanie dziecka przez urzędników państwa (co samo w sobie jest przecież niewykonalne, ale logiczne);

- zakaz małżeństw homoseksualnych, czyli zakaz zalegalizowania trwałości związku kochających inaczej przez mądrych inaczej;

- oddanie decyzji rozwodowej w arbitralne ręce urzędników;

System wartości:

- obowiązkowa służba wojskowa, skierowanie do zastępczej służby tylko na podstawie uznania przez komisję poborową, dwukrotnie dłuższa służba zastępcza;

- opodatkowywanie ateistów na zapłatę za nauczanie religii w szkołach publicznych;

Gospodarka:

- udzielanie uznaniowych pozwoleń na działalność, często tylko dla wnoszących maksymalne opłaty;

- funkcjonowanie systemu podatkowego osłabiającego produktywność ludzką;

Represje sejmowe nie tylko, że przeszkadzają w podejmowaniu własnych decyzji życiowych. Powodują także zubożenie społeczeństwa o środki przeznaczone na aparat represji.

Izba Mniejszości jest reprezentacją samoobrony prawnej przeciw narzucanym represjom. Żadna ustawa nie ma mocy prawnej bez akceptacji represjonowanego. W Izbie istnieje zasada solidarnego poparcia oporu wobec represjonowania odmiennej mniejszości [w praktyce oznacza to „liberum veto” wobec totalitarnych zapędów tej czy innej partii, które sprawują w danym momencie rządy]. Nie podlega poparciu represja, której celem jest zapobieżenie przemocy. W sprawach kontrowersyjnych istnieje procedura wypracowania konsensusu chroniącego zagrożonych i represjonowanych. Izba daje, poprzez zorganizowanie społeczeństwa, prawo oporu wobec niechcianej władzy, rządzącej wbrew jego interesom (dziś zorganizowana jest tylko władza).

Zbudowanie niezależnie funkcjonującej Izby Mniejszości jest elementem przebudowy systemu, której niezbędnym składnikiem jest przedefiniowanie statusu biurokracji i poddanie jej obowiązującym powszechnie regułom gry rynkowej.

Przemysław Kryszk

RSA-FM (frakcja mieszczańska / forum mniejszości)

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal